mahallaqaa) irratti bu’aalee adda addaa kan hordofsisudha. Tajaajila namoota koolu galtummaa gaafatan. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra-Maaram seenee afaan Amaariffaa dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu barate. 3tti guddisuun kan danda’ame yommuu ta’u, hojiin kun bara 2010ttis cimee kan itti fufu ta’a. 002-Surah Al-Baqarah Ayat 1-141. Kana malees, uummattoota addunya gidduutti waliigaltee fi michummaa kan jabbeessu, sanyii fi amantii adda-addaa gidduuti waliigaltee kan uumu, akkasumas hojiiwwan Dhaabbata Waldaa Mootummootaa fi nageenya uummataa kan jabeessu ta'uu qaba. JECHOOTA HAYYOOTA BIYYOOTA ADDA ADDAA. “Yaa garaa laafina koo, Titiisa irraa damma eeguu koo” Jedha Oromoon yeroo mammaku. hojumaanni kun dhugaa giddu gala kan barreessaa duraa wajjiin wal dhuguu qaba. Manni kiristaanaa Ortodooks Tawaahidoo barumsa mana ishii keessatti kennitu keessaa inni tokkoo fi inni angafaa barumsa amantaati. SEENAA BAREEDAA KANA DUBBISAA Barsiisaa tokkotu ture. Keewwata - 27 1. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. Mirga fi dirqama miseensotaa 10. Sababa(factors) adda addaa irraa ka’ee waan tokko bifa adda addaan hubata. Kan caalaattii dubbii hammeessaa jiruu fi ummata Oromoo rakkoo adda addaaf saaxilaa jiru abbootiin qabeenyaa ummata Oromoo saamanii duroomaa jiran kun Oromoo tahuu dhabuu isaanii qofaa miti. Barumsaa fi Sagantaa Pilazmaa. Ragaa Gibira, Taaksii fi Galii adda addaa : Murtii Gibiraa, taaksii fi Galii adda addaa ragaa sirrii irratti hundaa'e ni kennina : Waraqaa Qulqullummaa yeroon gabaabaa keessatti ni kennina : Waraqaa qulqullinaa Caal-baasii irratti hirmaachiisuu,gurgurtaa qabeenyaa, hayyama haromsuu, hayyama deebisuu fi xalayaa deeggarsaa biro yeroon ni kennina. Waan uumamuu hin qabneetu uumame. Wayyabi saanii ijoollee qotee bulati. Oguummaa isaa kananiis hojiilee adda addaa irraatti bobbahuun hojjaachaa ture. Hoogganni ABO gaarii tokko akka bahatti bobba’u godhame. Bara 1972 irraa eegalee dameewwan hojii adda addaa irratti hogganaa ol'aanaa ta'uun hojjadheen jira. Qaama midhamtummaan iddoo adda addaa keessaafu kan akka barumsaa, gudina, hojii, mijaaomma iddoo jireegnaa, sasaabu raggaa irrattiifi gamaagamuu irrattii imaamatoota 7 kaneen kalattiidhann qaama. Kuni namni gaarii ykn hamaa waan ta’eef qofa otoo hin ta’in uumami ilma nama akkasitti kalaale( design) godhe. txt) or read online for free. Kanatu diina durirraa adda isaan godha. Qur'aanni kitaaba qulqullu Rabbii irraa buufamedha. Seenaa Gooticha J:Laggasaa Wagii (1960-2008) Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 10-11 magaluuma Finfinneeti barate. jiraatan dabalachuu fi barumsa dabalatu. 5f qophaa’i. Utuu dhuguma mirga Oromoo egan ta’e, 1ffaa Kuutaale Magaaloota 10 fi Aanalee Finfinnee 116 keessatti Mana barumsa Afaan Oromoon banuu turan. Onneen kakaasee dafqa fi dhiigaa saanii wareeguufi dhihaatan malee barumsa olaanaa fi kan addaa qabaataniif miti. Jecha ( Ingl: word) jechuun immoo namnni tokko yeroo dubbatu yookaan barreessu namnni biraa dhagayee (dubbisee) yaada tokko kan ittiin qalbeefachuu danda'u jechu dha. Haata’u malee, barumsi kun barumsa Macaafa Qulqulluu akka ta’e isaanitti dhaga’ama ta’a. Published on 19/05/2011. Qur'aanni kuni waraaqaa irrattii barreefame Rabbii irraa kan gadi bu'ee osoo hin ta'iin, suuta suutan waggaa 23f gara nabiyyana Muhammaditti(nageenyi fi Rahmanni Rabbii isaanirratti haa jiraatu) jechaan kan bu'eedha. Bara 1990, yeroo Itiyoophiyaa fi Ertiraa gidduutti waraansi ka'ee turetti, gurmuu ragaa-tikaa kan adda tokkoo hoogganaa ka turan yoo tahu, haga bara 2002tti hanga sadarkaa Leetenaal Koloneelummaatti guddatanii turan. Rakkoowwan kanaafis qaamoleen gara garaa furmaata waarawaa dhalootaaf kan gumaachaa jiran kanneen marsaa. jeamurraa waraabame afaan oromoootin isinii dabarsu namni kitaaba kana afaan oromoootin. Haala kanaan baqattoonni Oromoo fi saboota biroo Sudan, Somalia, Somali Land, Punt Land, Djibouti, Kenya, Suudaan Kibbaa, Yemen, Saudi Arabia, Dubai, Bahrain, Lebanon, Qatar, Masr, Libya fi Afriikaa. adeemsaa fi qabiyyee dinqii akkeenyummaa qabu bara adda addaa keessa yeroo fi bakkaan adda bahee seenaa addunyaa kanaa keessatti haalaa fi gocha sagalee fi hojiidhaan raawwatedha. Qube jechuun barumsa afaan Oromo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakke tokko dhaabbatu jechu dha. Tolchaa ammoo dhiira sadihii fi dubara afur argatan caalaa, waan jaalataniif hin beekan. Guyyaan kun guyyaa Fayyinni itti raawwatame waan taateef guyyaa addaa jedhamtee beekamti. E) h0-C-Cðn Proclamation No. "Ayyaana kana milkeessuuf, akkasumas, gara fuula duraattis SBO raadiyoo keessan tamsaasa irra jiraachisuuf karaa maallaqaa, yaadaa fi gorsa. Galiin biyyaa Ethiopia harki 70% kan galu Oromiyaa irratti. Teslaan gana bara 1886/1887 yeroo "mataa bo'aa hamaa fi boo'icha hadhaawaa" jedhee ibsa. Motummaan wayyanee har’as ummata oromoo godaa hangaa gubbaattii siyaasa isaa akka deggeran YKN miseensaa akka ta’uu qaban dirqisisaa jira. Galma dubbisuu addaa. Adda durummaadhaan dargaggoota humna, beekumsaa fi lubbuu isaanii illee osoo hinqusatin qabsaa’an keessaa isa tokkodha. mahallaqaa) irratti bu’aalee adda addaa kan hordofsisudha. @Jeza10 👉ODDUU Sport 👉 Dhimmaa jalalaa 👉 Haala yeroorati ibsa kamiyu ni kena. Daa’imman yoo maala akka nyaatan akka. Kana malees, mana hidhaa keessatti leenjiin barumsa ogummaa akka kennamu godhuun namootni hidhaman barumsa ogummaa adda addaa akka argatan qooda ol'aanaa gumaacheera. hojumaanni kun dhugaa giddu gala kan barreessaa duraa wajjiin wal dhuguu qaba. Raadiyoo Seemisteera 2 ffaaSag16 Dilbata 16 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata) Jimaata 16 ( 2012 ) Kamisa 16 ( 2012 ) Kibxata 16 ( 2012 ) Roobii 16 (2012 ) Wiixata 16 ( 2012 ) Bar. 🔛Jechoota babbareedo kan quuqa isinirra buqqiisu: ⚫Jechoota hayyoota 🔴Jechoota Artistoota ⚪Jechoota Xiinsammuu ⚫mammaaksa oromoo 🔛Sagantaa badhaaftuu torbaanii 🔛Wantoota oromoo fi oromuumma ilaallatan Yaada qabdan 👉 @ikrimahabdi. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan. Raajootni yeroo sana kan ture cubbamoota irratti dubbataniiru. Guyyaan kun guyyaa Fayyinni itti raawwatame waan taateef guyyaa addaa jedhamtee beekamti. Kanneen jedhan yeroo ta’u barumsa dhiisanii mooraadhaa bahanii kan turan yoo tahu,har’as addatti diddaa bakka hundaatti eegalee jiruun wal qabsiisanii barattootni Oromoo mooraa kanatti argaman mooraa keessatti waraqaa qabsoo adda addaa maxxansuudhaan,fincila kaasanii kan turan yoo tahu waraanni Wayyaanee meeshaa guutuu qabachuudhaan. Barumsa Ekisteenshinii fedhii hawaasaa irratti hundaa'e kennuu. Utuu dhuguma mirga Oromoo egan ta’e, 1ffaa Kuutaale Magaaloota 10 fi Aanalee Finfinnee 116 keessatti Mana barumsa Afaan Oromoon banuu turan. Qube Afaan Oromo Qube jechuun barumsa afaan Oromo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakke tokko dhaabbatu jechu dha. The film was Muazzam Beg's directorial debut. Seerri Yakkaa waa'ee yakkoota adda addaa fi adabbiilee fi tarkaanfiilee of eeggannoo yakkamtoota. 04/04/2020. SheekBakrii Saphaloo kan dhalatan bara 1895tti Harargee bakka maqaan isaa saphaloo jedhamutti. Gaafatama gara garaas fudhatee hojjateera, akka ajajaa waraana Dirree Dhihatti, Itti gaafatamaa Dinagdee fi Hawaasummaa, dame Alaa keessatti itt gaaftamaa Jarmayaa fi barruulee, Itti gaafatamaa Damee Polotikaa, Itti gaafatamaa biiroo Somaliyaatti, dirqama adda addaa irratti bobba’ee dirqama qabsoo raaw’ateera. Itoophiyaa: Hokkori Onkoloolessa darbe ammallee haqa barbaada. adeemsaa fi qabiyyee dinqii akkeenyummaa qabu bara adda addaa keessa yeroo fi bakkaan adda bahee seenaa addunyaa kanaa keessatti haalaa fi gocha sagalee fi hojiidhaan raawwatedha. Teessoo Quunnamtii Email-Oromia. Kanaaf, qabeenya, humna, barumsa, beekumsa fi dandeettii qaban hundaa qindeessanii Wayyaanee kuffisuuf qabsoo kanarra oolchuun yoomiyyuu caalaa barbaachisaan amma. Haadholii fi daa'iman gargaarsaa fi eegumsa qofaa argachuuf mirga ni qabu; daa'imman hundi, manattis ta'e bakkeedhaa yoo dhalatan, eegumsa hawaasummaa qixxeetti argachuuf mirga ni qabu. Dandeettii erregaa qabaachuuf carraaquun mana barnootaa keessatti milkaa'in fiduu danda'a. 75 Ech Ayi Vii Eedsii (HIV/AIDS) 9. [email protected] Seenaa Gooticha Jaal Laggasaa Wagii (1960-2008) Jaal Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 10-11 magaluuma Finfinneeti barate. Bara 1927, mana barumsa misiyoonii Najjoo seenee Afaan Ingiliffaa barate. Saala-kormaa fi dhalaa (adda kan ta’e hin qabu) 3. com Technologies is a best website design company in Oromia, Ethiopia. A ttti dhalate. Garuu Oromoo fuula adda addaa qabu akka ta’e ani ofii koo argeera. Diddaan Qeerroo Godina Addaa Finfinnee Keessaatti Jabaatee Itti Fufe! jiru,Akkasuma magaalaa Akaakoo irratti manni barumsaa 1 hanga 8ffaatti barattootni osoo barsiisonni dhimma isaa adda hin baasin sochii sabboontota oromootiin gaggeeffameen mooraadhaa bahanii barumsa dhaabanii gara qe'eetti galanii jiru guyyaa lamaaf Bitootessa 02 irraa. Adda durummaadhaan dargaggoota humna, beekumsaa fi lubbuu isaanii illee osoo hinqusatin qabsaa’an keessaa isa tokkodha. Sababa adda addaa irraa kan ka’e ijoolleen Oromoo manneen barumsaa kanneenitti baratan lakkoofsaan muraasa turan. Haaloota kan agarsisu haaloota kan ibsan, xiyyeefata (dirqisiisaa) kan ammayoome misiyaanaat qooqa warra lixaa wajjin gochii firomaa waan qabatama wajjin) 4. OMN:Oduu Caamsaa 03,2016 Mormii barattootaa Irratti yeroo adda addaatti argamteetta kan jedhame barataan Fayyaa waggaa 2ffaa Yuniversitii Jimmaa Abdisaa Bantii Tafarraa jedhamu Waggaa Tokkoof barmoota Isaarraa adabame. SheekBakrii Saphaloo kan dhalatan bara 1895tti Harargee bakka maqaan isaa saphaloo jedhamutti. LINK KANA XUQAA HARKFUNE AKKAM JIRTU GALATOMA DHA SUBSCRIBE GODHAA Qubee jechuun barumsa afaan Oromoo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakka tokko dhaabbatee sagalee. Kanatti dabalees, barumsa afaan Arabaatii fi afaan Ingiliffaa barsiisuun akka baqattoonni Oromoo jiruu fi jireenya isaanii ittiin fooyyeffatan gochuu irra dabree qajeelfama adda addaa miseensota haarawaaf kennuudhaan akka isaan aadaa biyyattiin walbaran simachuunis kaayyoo waldaya kanaati. Hoogganni ABO gaarii tokko akka bahatti bobba’u godhame. Ogummaa adda addaatiin Ministeera Konistiraakshinii Itoophiyaa irraa Ijaarsa Gamootiin Asoshiyeet Injiinar ta’uun bara 1982 irraa eegalanii hojjataniiru. barumsa,leenjii fi odeefannoo ni kenna. yeroo kan haala saalaa tiin gareewwan xixiqoti qoduun mariyaachisun garidha. Kabaja guyyaa seena qabeessa kana wanti adda godhu, uummatni Oromoo fi dargaggootni Oromoo dhaamasa gurguddaa waliif dabarsuun Muddee 31/2014 jalbultii irraa eegaluun bifa ho'aa ta'ee fi sagantaa fi karooraa hojii qindeeffachuun tokkummaan walitti dhufuun lafa diinaan marfamee eegamaa jiru Oromiyaa fi dhaabbilee barnoota Olaanoo keessatti. Teessoo Quunnamtii Email-Oromia. Diinni har’aa akka Afaan Oromoo guddatu barbaaduu baatu illee, warra isaaf hojjetaniif leenjii fi barumsa Afaan Oromoo kennaniifii nutti bobbaasan. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. afaan jennuus, Aadaa jennuus, Diinagdee jennuus, Barumsa jennuus, Hawaasummaa jennuus, siyaasaa jennuus ta'ee rakkoolee akka ummata Oromootti nu qunnamnuuf maddi sababa isaa Sirna Gita Bittaa Nafxanyaa ture sani. Tiraanskiriptii kutaa 7fi 8 kan manni barumsaa kutaa 7-8 itti baratan isin kennu. Jaal Lagaassaa Wagii erga barumsa isaa haga kutaa 11ti barate booda barnoota akadaamii dhiisee baruumsa Makaanikummaa fi Konkoolaata oofu bara 1975 keessa barateera. 7, kan magaalaa %51. Afaan Oromoo fi Addaa Oromoo Naannoo sun irra baleessan akkuma Finfinnee amma kana goochudha. Published: Sunday, Qajeelfamoota Adda Addaa. [email protected] This Proclamation may be cited as "Proclamation Issued to Amend the Proclamation to Provide For the. Leenjiin karoora kallattii barnootaa gara fuula duraarratti keennamaa ture xumurame. Barumsa torban kanaa dubbisiitii sanbata isa Amaj. Seenaawwan faayidaa keenyaaf Macaafa Qulqulluu keessatti barreeffaman, namoota Yihowaa jaallataniifi rakkinni adda addaa isaanirra ga'uyyuu amanamummaadhaan isa tajaajilan ilaalchisee fakkeenyawwan garaa nama tuqan qabataniiru. Barumsa adda addaa, qophii adda addaa fi Kamp (camp) ni qabna. Macaafa Qulqulluu afaan adda addaa www. adda addaa itti qophaaayu kabaju uumuu. eyobmajor on December 31, 2018 at 4:36 pm said: baayyee gaaridha. Oguummaa isaa kananiis hojiilee adda addaa irraatti bobbahuun hojjaachaa ture. Naannoon Oromiyaa naannoo Tigraayitiin alatti naannoolee hafan hundumaa waliin kan wal-daangessitu yemmuu ta’u, bal’inni lafa ishee iskuwer kiloo meetira 363,136 kan ta’e, naannoo uumamaan badhaatee fi jireenyaaf mijataa kan taate yemmuu ta’u, godinaalee 20, bulchinsa Magaalaa 16, Anoolee 349 fi gandoota 7,262 tiin kan. @Jeza10 👉ODDUU Sport 👉 Dhimmaa jalalaa 👉 Haala yeroorati ibsa kamiyu ni kena. Those who do are the true winners. Abbaan kitaaba Qulqulluu Waaqayyoo dha yemmuu jennuu , ofii isaatiin barreesee samii dhaa kenne osoo hin taanee qulqulloota yeroo adda addaa ka'an irra bulee yeroo adda addaa kan barreeffamee yookan itti himamee kan barreeffame dha. Dabalees kan biyya Inglizii jiru University Oxford keessatti fi Biyya Amerikaa kan jiru Princeton University keessatti waggoota lamaaf sirna politika-dinagadee addunyaa irratti qormaata geggeessee barruulee adda addaa barreessee jira. Nyaatota fayyaaf gaarii ta'an gosa adda addaa qopheessaati daa'imman ofii isaanii akka dhiyeeffatan taasisaa. Seenaa hayyoota oromoo Afaan Oromoo afaan barreeffamaa godhuuf carraaqan keessaa tokko kan tahe Seenaa Sheek Bakrii Saphaloo kutaa 1ffaa isiniif dhiheessaa nahordofaa. Haata’uyyuu malee rakkoo karaa adda addaa isa mudataa tureen bakka yaade ga’uu dadhabuun sadarkaa amma irra jiru kana irra ga’ee gabrummaanis irra caalaattuu itti hammachuun beekamaa dha. Serbisch-Orthodoxe Gemeinde Frankfurt am Main. Published: Sunday, Qajeelfamoota Adda Addaa. SEENAA BAREEDAA KANA DUBBISAA Barsiisaa tokkotu ture. The Indian adda has shades of meaning attached to different languages: In Hindi, adda is a noun, with the nominal form of the word meaning the location or nest of a group or community, usually shady people. Sababiin isaas namni tokko amantaa hin qabu yoo ta’e hojii gaarii qabatee Waaqayyo wajjin wal arguu hin danda’u. paaspoortii, baasii viizaa fi kaffaltii adda addaa dhimma kanaan walqabatan ni kafalaaf. Macaafa Qulqulluu afaan adda addaa www. Qeerroo godina addaa naannowaa Finfinnee magaalaa Sulultaa irraa Bitootess 13/2014 gabaasee jiruun kanaan dura sochiilee mirga abbaa biyyummaa fi Oromommaa falmachuun Oromiyaa keessatti baldhinaan deemaa jiranii fi Yuuniversitiilee fi manneen barnootaa garagaraa keessatti FDG qabatee jiru hanga ammaatti wal harkisee itti fufaa kan jiru gabaasaan isaa bakka karaa adda addaatiin dhiyaataa jira. BARUMSA BU'UURA AMANTII KIRISTAANAA. Kanneen jedhan yeroo ta'u barumsa dhiisanii mooraadhaa bahanii kan turan yoo tahu,har'as addatti diddaa bakka hundaatti eegalee jiruun wal qabsiisanii barattootni Oromoo mooraa kanatti argaman mooraa keessatti waraqaa qabsoo adda addaa maxxansuudhaan,fincila kaasanii kan turan yoo tahu waraanni Wayyaanee meeshaa guutuu qabachuudhaan doorsisaaf gara mooraa koollejjii kanaatti ramadamanii. Utuu dhuguma mirga Oromoo egan ta’e, 1ffaa Kuutaale Magaaloota 10 fi Aanalee Finfinnee 116 keessatti Mana barumsa Afaan Oromoon banuu turan. Gurmeessaa Hinkoosaa eenyu dha laata? Gammadaa Olaanaatin. Namni kamiyyuu mirga barumsa argachuu ni qaba. Gespräch mit der chinesischen Gemeinde im Ökumenischen Zentrum. Kana malees, uummattoota addunya gidduutti waliigaltee fi michummaa kan jabbeessu, sanyii fi amantii adda-addaa gidduuti waliigaltee kan uumu, akkasumas hojiiwwan Dhaabbata Waldaa Mootummootaa fi nageenya uummataa kan jabeessu ta'uu qaba. yeroo kan haala saalaa tiin gareewwan xixiqoti qoduun mariyaachisun garidha. 7, kan magaalaa %51. Magaalaa Fiiniksitti tulluuwwan adda addaa baay'ee nama hawwatan jiru -Graand Kaaniyan Arizoonaatti argamu beekamaa dha. 2) Gumiin Waliigalaa kaffaltii durgoolee adda addaa qorachuudhaan ykn qorachiisuudhaan ni mirkaneessa. Qabxii 27. Guyyaan kun akka Mana Kiristaanaa keenyaatti moggaasa icciitii adda addaa qabdi. Waxabajjii 25, 2015 "Durii durii miila akaakuu kiyyaa jala taa'ee baradhee fi gorsa akkoo tiyyaaatti barumsa PhD kanalleen na gahe" Adoolessa 10, 2015 Bajatii Itoophiyaa Bara 2007/2008 Qarshii Biliyoona 223. Hubadhaa invastimentiin warshaalee fi qonnaa Habaaboo adda addaa kun %99 ol kan Oromootii mitii. Seenaa Gooticha Oromoo Abdataa Olaansaa Iddeessaa May 4, 2016 May 4, 2016 / Oromoo fi Oromiyaa Abdataa Olaansaa Abbaa isaa obboo Olaansaa Iddeessaa fi Haadha isaa Aaddee Fedhashii_Hirkoo irraa Aanaa Amboo ganda qonnaan bulaa xulee bakka addaa hindhee jedhamuun Beekamutti Ilmaan Torban Kuttaayyee kèessaa balbala hangaafa ta’e warra Galaan. Dorgommiin olompiikii addaa gosa ispoortii ispoorteessitoonni hanqina guddina sammuu qaban irratti hirmaatanidha. yeroosaa eegee dhufa gocha ijoolleesaatitti baay'ee gammada,gammachuu isaas qoosadhaan jalqabee barnoota adda addaa. Aadaa ittuma fufuu:. kanaafuu amantaan bu’uura hundaati waan ta’eef namni tokko hunda dursa waan amanu sana baree. Macaafa Qulqulluu afaan adda addaa www. OMN:Oduu Waxb. In what seems to be a rather stage-managed election process, the fate of the remaining 105 seats will be determined according to plan. Definitions "Service of attorney" means to sue by reporting to the court and provide legal advice through direct or indirect payment benefit or with the intention to get payment or acting as a pjoxy to a third party without payment. Serbisch-Orthodoxe Gemeinde Frankfurt am Main. ogeessonni gosa barumsa kana qabdan ragaa barumsa keessanii qabattanii waajira Abbaa Taayitaa Geejjibaa Magaalaa ykn Godina dhihoo. Warri Biriitenis Abdiisaa ajajaa Pooilisii Waraan Biriitish godhanii yoo filatan Jarmaanii akka waraanufis gar Jarmaniitti ergan. Namootni kun baayee bal'ina kan qabu kan adda addaa seena duraa kan qaban yoo ta'an Waaqayyo kan isaan waamee waan ta'aaniif kan waliin amantii cimaa qabu turan. Namni gowwaan gatii Waaqayyo akka inni eegetti hin mul'atneef ogummaa mataa isaatiin barbaadee waan isa dhabeef—"hin jiru" jedha. Transcription. Barumsa adda addaa, qophii adda addaa fi Kamp (camp) ni qabna. Duulaa Boonaa irraa ~Diinni yoo si woraane, qaama kee si madeessa,hiriyyaan sobaa garuu sammuu kee si madeessaAraboota) ~ Barachuu jechuun barumsa keessa darbuu osoo hin taane, barumsi nama keessa darbuudha! ~Barumsa barattee yoo qoramtu,jireenya immoo qoramtee baratta!. Magaalaa 9f kan kanname yammuu ta'u; kanneen hafaniif ammoo magaalaa Shaashamanneetti ogeessota godinaalee 9 fi Bul. Hagayya gaafa 7 bara 2013 Manni Murtii Wayyaanee dhaddacha ooleen galmee barataa Dachaasaa Wiiruu jalatti barattoota Oromo 24 irratti murtii fudhate murtii haqa irraa jallatee fi duula ta'e jedhamee ummata Oromoo irratti baname waan ta'eef jallina haqa Oromoo kanaaf mootummaan Wayyaanees ta'e gartuun sirnicha tajaajiluun miidha hanga hin qabne baratootaa fi addattis ummata Oromoo irraan…. Abbaan isaa Usmaan Odaa yeroo jedhamu haati isaa immoo Deeynabaa Galmoo jedhamuun beekkamti. Garuu hoggansi dhiibbaa adda addaa irra of eeguu fi yaada haromfachuu dadhabuun dhaabi malbulcha hedduu abdatame laasha'ee jira. Ittaansees leenjiiwwan adda addaa fudhadhee dabballummaadhaan ergan takka hojjedhee booda gara Raayyaa Ittisa Biyyaan seene. afaan jennuus, Aadaa jennuus, Diinagdee jennuus, Barumsa jennuus, Hawaasummaa jennuus, siyaasaa jennuus ta'ee rakkoolee akka ummata Oromootti nu qunnamnuuf maddi sababa isaa Sirna Gita Bittaa Nafxanyaa ture sani. Gaaffiin science MCA yaalii adda addaa (simulations), kunis barrattoonni gaaffii tokko deebisuu fuula dura yaalii (experiment) gochuutu irraa eegama. Kanaaf, qabeenya, humna, barumsa, beekumsa fi dandeettii qaban hundaa qindeessanii Wayyaanee kuffisuuf qabsoo kanarra oolchuun yoomiyyuu caalaa barbaachisaan amma. adunyaa tanaa qofa guutachuu qofa irratti kaayoo hundaaye. filatan hayyamameef ni baratu, ofitti amantummaas qabaatu. Otoon kutaa 4fa barachaa jiruu dinnichaafi fuduraalee biroorraa akkamitti elektirikii maddisiisuun akka danda'amu kalaquuf irra deddeebiin yaalaan ture. barumsa,leenjii fi odeefannoo ni kenna. Oromoshort stories. Dambiilee Garaagara. Guyyaan kun guyyaa Fayyinni itti raawwatame waan taateef guyyaa addaa jedhamtee beekamti. Warri ijoollee, akaakuu barumsaa kan fedhan ijoollee isaaniitiif filachuuf mirga ni qabu. Diinni har’aa akka Afaan Oromoo guddatu barbaaduu baatu illee, warra isaaf hojjetaniif leenjii fi barumsa Afaan Oromoo kennaniifii nutti bobbaasan. yoo woggoota dheeraaf addaan cite, goomaraa (looga, 'loqoda') mataa isaanii tokkoo tokko uumachuu dande'an. Akksaumas University Tennessee keessatti waggoota afuriif barsiisaa ta'ee hojjateera. g- waldichii madda galii adda`addaa qabaachu ni danda`a. Macaafin Qulqulluun yeroo waggoota 1600 keessatti afaanota adda-addaa sadi'iin namoota adda-addaa afurtama ta'an kan yoo xinnaate gosa hojii gara-garaa kudha-tokko irraatti bobba'anii jiraniifi moototaa hamma qonnaan bultootaa of-keessaa qabuun yoo xinnaatee biyyoota ardiiwwan sadi'ii ja'a keessatti barreefame. Qophiin sun eddii nuti baanee hojiirra oole. Muummee barnootaa Ingineering irraa addaa tahu hin qabu kan jedhuun akkasuma yuuniversitiilee kanneen akka Bahardar fi Haromayyaa keessattis gaaffiin kana fakkaatu kan itti fufee jiruudha. Oguummaa isaa kananiis hojiilee adda addaarraatti bobba'uun hojjaachaa ture. 04/04/2020. akkasumas, caasaalee dhaabichaa adda addaa lafa bal'aa Oromiyaa irra diriirsee ture. Fakkeenyaaf Macafoonni macaafa qulqulluu baay’een waa’ee ergamootaa odeefannoo ni kennu. Barumsa Sanbataa Ga’essota (2Phe. kutichi akkuma kitaaba barataafi. Akka barumsa Sillaaseetti, Abbaan Waaqadha, Ilmi Waaqadha, Hafuurri Qulqulluunis Waaqadha, haata'u malee, Waaqayyo tokko qofadha. Dirqisisuu irra darbee warreen miseensa ta’uu didaniif warren ilalacha siyaasa wayyanee mormaan sababa adda addaa itti. Doktor Hayilee Fidaa (1939-1979) nama siyaasaa yoo ta'u hogganaa Warraaqsa Sooshaalistii Guutuu-Itoophiyaa (irra caala maqaa Amaariffaa "ME'ISOON" jedhamuun beekkama) ture. Warri qoramanii qormaaticha keessa darban, fakkeenyaaf Yooseef yoo fudhanee; Yooseef bara inni dargaggeessa turetti, bara inni bashananuu, akka barbaadee tu’u fedhutti waaqayyo waan ulfinaaf barbaadeef qormaata adda addaa keessa akka inni darbu taasise. Daandiin gara godina Wallaggaa geessuu cufamee oolee jira. The first section is in Oromo and the second part is in English. Faarfannaa Adda Addaa — 37 Comments. Ijoolleen utuu mana. Waayee keenya. Transcription. Serbisch-Orthodoxe Gemeinde Frankfurt am Main. paaspoortii, baasii viizaa fi kaffaltii adda addaa dhimma kanaan walqabatan ni kafalaaf. Heerichi Amaloota addaa Heera Mootummaa dhuunfaa yoo kabajame achumaan mirgi haala qabatamaafi seenaa biyya keenyaarraa keenyaa keessaa inni tokko mirga hiree ibsachuu,aadaasaaniifi ibsamootasaanii waliiniis ni kabajama kan jedhuufi migoonni kan maddan amaloota kanatti aananis ofii ofiin murteeffachuu hanga foxxoquutti adda isaan taasisan. Koloneel Abdiisaa Aagaa Oromiyaa Dhihaa,Wallagga Najjotti bara1919 kessatti dhalate. Leenjiin karoora kallattii barnootaa gara fuula duraarratti keennamaa ture xumurame. Afaan Oromoo fi Addaa Oromoo Naannoo sun irra baleessan akkuma Finfinnee amma kana goochudha. jeamurraa waraabame afaan oromoootin isinii dabarsu namni kitaaba kana afaan oromoootin. Kana malees, mana hidhaa keessatti leenjiin barumsa ogummaa akka kennamu godhuun namootni hidhaman barumsa ogummaa adda addaa akka argatan qooda ol’aanaa gumaacheera. 91,012 views Faarfannaa Afaan Oromoo adda adda kan itti eebbifamtan. • Ashaangulliitii nama fakkaatu akka namaatti tajaajilu hojjechuu. Miseensa koree Boodrii filannoos ta'ee qooda guddaas gumaacheera. Barumsa kana keessatti icciitii jireenya moo’icha qabuu barra. Miseenson barumsa hin qabne yoo jiratan mallattoo adda addaa fayyadamun nidandaama. Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 10-11 magaluuma Finfinneeti barate. Oguummaa isaa kananiis hojiilee adda addaarraatti bobba’uun hojjaachaa ture. Barattoota Yuniveristii Jimmaa, Abdisaa itti siqeenyaan beekan irraa akka hubachuu Dandeenyetti, Hiriyoota Isaa afur walin gaafa guyyaa goototaa uffata gurraacha uffatanii. Faarfannaa Afaan Oromoo. Otoon kutaa 4fa barachaa jiruu dinnichaafi fuduraalee biroorraa akkamitti elektirikii maddisiisuun akka danda'amu kalaquuf irra deddeebiin yaalaan ture. Most of us lose focus and give up. Qajjeelfamoota Haaraa. Barattooti Oromoo Mooraalee Yuuniversitii Adda Addaa Guyyaa Har'aa FDG Itti Fufan. Motummaan wayyanee har’as ummata oromoo godaa hangaa gubbaattii siyaasa isaa akka deggeran YKN miseensaa akka ta’uu qaban dirqisisaa jira. Manni Barumsaa keessan gabaasa bahii barattootaa adda addaan (tokko-tokkoon) kan mucaa keessaniis waan argatuuf isinii kennuu danda’a. Kanaaf, qabeenya, humna, barumsa, beekumsa fi dandeettii qaban hundaa qindeessanii Wayyaanee kuffisuuf qabsoo kanarra oolchuun yoomiyyuu caalaa barbaachisaan amma. LINK KANA XUQAA HARKFUNE AKKAM JIRTU GALATOMA DHA SUBSCRIBE GODHAA Qubee jechuun barumsa afaan Oromoo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakka tokko dhaabbatee sagalee. Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 15, bara 2013 kabajata. com Technologies is a best website design company in Oromia, Ethiopia. Oduu Ammee. Haata'u malee, barumsi kun barumsa Macaafa Qulqulluu akka ta'e isaanitti dhaga'ama ta'a. Dambiilee Garaagara. Hunduu kanuma warra wayyaanee waliin hidhata qabanii ti. Miseenson barumsa hin qabne yoo jiratan mallattoo adda addaa fayyadamun nidandaama. The first section is in Oromo and the second part is in English. qopheesseera. Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 15, bara 2013 kabajata. Geerarsoota, weedduu fi maammaksoota adda addaa walitti qabu kanan jalqabe baran kutaa 7ffaa baradhutti jedhu. Qabsoo barattootni Oromoo mana barumsa Xuqur-Incinnii sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa raawwataa turan keessatti barattoota dadamaqsee harka walqabatanii tokkummaadhaan sagalee diddaa gabrummaa akka dhageessisan gochaa ture. Oromo Reading. Namni bashannanaaf achi deema ani garuu deeme hin beeku. Ummani nanoo jiraatu akkaataa nyaani itti qophaayu, hundee nyaata sanii, tiif dhiyannumma isaa ilaalchise barumsa akka argatan godhama. Waanti itti aanee biyyattii keessatti ta'uuf deemu biyya michuu Yuunaaytid Isteetis ka Afriikaarraa baayyina ummataan sadarkaa lammataa qabaattee guddiina diinagdee saffisaan guddataa jirtu. Seerri Yakkaa waa'ee yakkoota adda addaa fi adabbiilee fi tarkaanfiilee of eeggannoo yakkamtoota. Nyaatota fayyaaf gaarii ta'an gosa adda addaa qopheessaati daa'imman ofii isaanii akka dhiyeeffatan taasisaa. Daa'imman yoo maala akka nyaatan akka. Magaalaa 10 keessatti argamaniif guyyoota shaniif. Mata-duree afaan Ingeliztiin mul'atu hambisuuf e-sword irratti "Options" "Display Options" tuuqudhaan "Bible Pericope" keessaa mallattoo √ haqaa. Amma garuu qabsoo fi aarsaa goototni Oromoo kaffalaniin, Afaan Oromoo afaan hojii, afaan barumsa, afaan miidiyaa, afaan saayinsii fi teknoolojii ta'uu danda'eera. Garee namootaa, barumsa amantii tokkotti ykn geggeessaa tokkotti cimsanii amananii fi amantii ofii. • Bioship pentip sized biership oomishuu fi itti fayyadamuu. Kana malees, uummattoota addunya gidduutti waliigaltee fi michummaa kan jabbeessu, sanyii fi amantii adda-addaa gidduuti waliigaltee kan uumu, akkasumas hojiiwwan Dhaabbata Waldaa Mootummootaa fi nageenya uummataa kan jabeessu ta'uu qaba. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan. Kana malees, mana hidhaa keessatti leenjiin barumsa ogummaa akka kennamu godhuun namootni hidhaman barumsa ogummaa adda addaa akka argatan qooda ol'aanaa gumaacheera. Qubee jechuun barumsa Afaan Oromo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakkee tokko dhaabbatu jechu dha. Ally Jamah. Kuniif wantootni adda addaa mootummaa baay’ee sodaachisaa turani, dhuma irratti utuma akkas jechaa adeemu tokkummaa waldoota kiristiyaana Itoopiyaa kan jedhu dhaabe. Uummanni Oromoon hayyoota hedduu Oromiyaaf furmaata ta’aan akka cirracha garbaati qaba. Daa’imman yoo maala akka nyaatan akka. Ambo magaala dha. Seenaa hayyoota oromoo Afaan Oromoo afaan barreeffamaa godhuuf carraaqan keessaa tokko kan tahe Seenaa Sheek Bakrii Saphaloo kutaa 1ffaa isiniif dhiheessaa nahordofaa. Namoonni Sillaaseetti amanan baay’een waa’ee barumsa kanaa sirriitti ibsuu akka hin dandeenye ni amanu. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Aadaa fi Amantii jedhu irratti barumsa bal'aa qorannoo irratti hundaawe dhiheessan. Sochiin siyaasaa adda addaas biyyatti keessatti waan jalqabameef ilaalchi siyaasaa adda addaa nu jidduuttis nihuummammee. Yoo akkanati hojjetame, nuyis akkuma olloota keenyaa guyyaan biiftuun bilisummaa fi walabummaa itti nuuf baatu fagoo hin ta’u. Hayyoonni warri sadarkaa Gadaa kuusaa keessatti filataman kan du'anii fi kan dadhaboo ta'anbakka buufatamu malee akkuma jiruti itti-fufuu. Gaaffiiwwan dhiyaatan ergaa dhugaa ykn soba jedhanii deebisanii booda sababa dhugaa ykn soba jedhaniif akka ibsan. Warri sadarkaa Raabaa hoogganan kun Aduulaa Raabaa jedhamuudhan beekamu Ittigaaffatumaan isaanii ini duraa waraana hoogganuu yoo ta'u yeroo nagaa immoo aadaa, seeraa fi Seenaa adda addaa baratu. Oguummaa isaa kananiis hojiilee adda addaa irraatti bobbahuun hojjaachaa ture. Namoonni Abeelii jalqabee horii dabaltee aarsaawwan adda addaa fedhii isaaniitiin dhiheessaa kan turan siʼa taʼu, kakuun Seera Musee erga kennamee booda immoo aarsaa dhiheessuun dirqama taʼeera. Boronqii halluu adda addaa qabu. Baayyinni nyaataa daa'imman xixiqqoodhaaf dhiyaatu kan dargaggeessa fi namoota buleyyiif dhiyaatu irraa xiqqaachuu akka qabu. BARUMSA BU'UURA AMANTII KIRISTAANAA. madaalin tokkon tokkoon gosa cubbuu ramaddi torban keessaa inni tokko jiraachuu danda’a, baay’ee barbaachiisaa kan inni ta’u, isaan cubbuuwwan torban kana kana boodee “kan nama. g- waldichii madda galii adda`addaa qabaachu ni danda`a. Haaluma kanaan konkoolaataan ammayyaa'aa fincila ykn kora fashaleessuuf tajaajilu bitamee tajaajila kennaa kan jiruu fi Konkolaatawwan adda addaa Komishinii kaasee hanga Aanaatti guutuuf carraaqqiin jiru jajjabeessaadha, keessattuu bara baajataa 2006-2007 keessattii gaaffii poolisii komishinichaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo guddaa itti kennuun deebii kenneen konkolaataawwan. Qube jechuun barumsa afaan Oromo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakke tokko dhaabbatu jechu dha. Isaan dhiisee akka adeemuuf jiru itti hime. Qosuun biyya alaa keessatti akka oogumaatti fudhatamee namoonni jireenya isaanii ittiin gaggeessan akkuma jiran kanneen ija tuffiin ilaalamanis jiru. Baxter spent much of his time studying mainly the Boran and the Arsi Oromos. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. Abdataa Olaansaa Abbaa isaa obboo Olaansaa Iddeessaa fi Haadha isaa Aaddee Fedhashii_Hirkoo irraa Aanaa Amboo ganda qonnaan bulaa xulee bakka addaa hindhee jedhamuun Beekamutti Ilmaan Torban Kuttaayyee kèessaa balbala hangaafa ta'e warra Galaan irraa 1989 A. Haala kanaan baqattoonni Oromoo fi saboota biroo Sudan, Somalia, Somali Land, Punt Land, Djibouti, Kenya, Suudaan Kibbaa, Yemen, Saudi Arabia, Dubai, Bahrain, Lebanon, Qatar, Masr, Libya fi Afriikaa. Wanti kun hundi kan barbaachisaniif barattoonni waa'ee barumsa isaan ii cimsanii akka itti yaadaniif, college yeroo galan fi booddee jireenya isaaniitiif fiixaan akka. Abdii Yasuus duuka buutotaaf kenne. mana barumsa bicycle / biskileeta appointment / barrulee adda adda newspaper / gazexaa book / kitaaba. 2, waliigalaan %59. Manni kiristaanaa Ortodooks Tawaahidoo barumsa mana ishii keessatti kennitu keessaa inni tokkoo fi inni angafaa barumsa amantaati. Kun immoo jireenya isa moofaa sanattii adda kan bahe dha. The Indian adda has shades of meaning attached to different languages: In Hindi, adda is a noun, with the nominal form of the word meaning the location or nest of a group or community, usually shady people. RDH - Qophii Eebba Masjiidaa Godila Baalee Aana Gaasaraa Magaalaa Dambal Baale, fi Ijaarsa Pirojektii magaalaa addaa saajaa, Jimma -kutaa xumuraa. Naannoo tokkoo irraa gara naannoo biraa, godinaa yookan bulchiinsa magaalaa tokko irraa gara godinaa yookan bulchiinsa magaalaa biraa, Aanaa tokko irra gara aanaa biraatti, Koolleejii. Yeroo xiqqoo erga barsiisee booda Yuunivarsiitii Finfinneetti ergamuudhaan barumsa digirii lammaffaa Afaan Oromoo fi Ogumaan eebbifame. qopheesseera. barumsa,leenjii fi odeefannoo ni kenna. 29,2015 Amerikaa kutaa New York magaalaa Rooshteritti,shamarreen Oromoo Biiftuu Dureessoo mana barumsa sadarkaa lammaffaa Wilson Magnet jedhamu keessaa, qabxii ol'aanaa galmeesisuun tokkoffaa bahuu isiin dinqisiifatamteetti. godheetti afaan isaanii gargar baase. @Jeza10 👉ODDUU Sport 👉 Dhimmaa jalalaa 👉 Haala yeroorati ibsa kamiyu ni kena. "Iyyasuus Kiristoos kaleessa hardhas borus hanga bara baraatti isuma waan ta`eef barumsa keessummaa adda addaa haaraa ta`een hin fudhataminaa" (Ibroota 13:9) akka jedhee kitaabni akka nu abboome,mana dhagaa kattaarratti ijaaramne waan taaneef bobaa Waaqayyo jala jirra. Jaarmiyaa Oromoo kessatti yoo ilaalle, yeroo hedduu yaada irratti otoo hin taane namoota irratti ijaaraman. Gadda kana ibsuu duwwaa osoo hin taane jara badiin irratti qaqqabe kana jajjabeessuudhaafiis deebisanii ijaaruudhaafiis mootummaan koomitmentii qabu. Leenjiin Leenjistootaa Ogeessota Sirna Odeeffannoo Bul. Teessoo Quunnamtii Email-Oromia. 5) Waldoota adda addaa fedhii uummataatiin ijaaramaniif deeggarsa barbaachisu qoratee mootummaaf yaada ni dhiyeessa; ennaa fudhatama argate hojiirra ni oolcha. Jabenya qama bashanana IJJOOLEE Barumssa adda addaa kan akka muuziqaa, isportii, ayyan wagga, hoogumma artii fi kan biro ni qabna. Tasfaahuun, carraa dhiphoo ilmaan Oromoo waanjoo gabrummaa jala jiraatanii barachuuf qaban argatan keessaa nama tokko ture. Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 10-11 magaluuma Finfinneeti barate. Leenjiin Leenjistootaa Ogeessota Sirna Odeeffannoo Bul. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Qaama midhamtummaan iddoo adda addaa keessaafu kan akka barumsaa, gudina, hojii, mijaaomma iddoo jireegnaa, sasaabu raggaa irrattiifi gamaagamuu irrattii imaamatoota 7 kaneen kalattiidhann qaama. Qeerroo godina addaa naannowaa Finfinnee magaalaa Sulultaa irraa Bitootess 13/2014 gabaasee jiruun kanaan dura sochiilee mirga abbaa biyyummaa fi Oromommaa falmachuun Oromiyaa keessatti baldhinaan deemaa jiranii fi Yuuniversitiilee fi manneen barnootaa garagaraa keessatti FDG qabatee jiru hanga ammaatti wal harkisee itti fufaa kan jiru gabaasaan isaa bakka karaa adda addaatiin dhiyaataa jira. Kana malees, uummattoota addunya gidduutti waliigaltee fi michummaa kan jabbeessu, sanyii fi amantii adda-addaa gidduuti waliigaltee kan uumu, akkasumas hojiiwwan Dhaabbata Waldaa Mootummootaa fi nageenya uummataa kan jabeessu ta'uu qaba. 'žnç"ó pc 'lima' Proclamation No. Waayee keenya. gov ykn 206-684-0348 irratti nuu bilbili. Oguummaa isaa kananiis hojiilee adda addaarraatti bobba’uun hojjaachaa ture. Bara kessa jirru kana kessatti median akka wardiyaa demokrasitti ilaalama hawasa biyyoota qarooman bira ti. Kana malees, Dr Hayileen qorannoo adda addaa qubee Afaan Oromoorratii fi caasluga Afaan Oromoorratti. Barattoota yuunivarsitoota adda addaa keessatti barumsa "degree" jalqabaa barachaa jiraniif akkasumas namoota hojii dhuunfaas tahee mootumma hojjataa jiran kan barumsa isaanii itti fufuu barbaadaniif infoormeeshiina scholarshipiif barbaachisu laachu. Barumsa ol'aanaa taa'ee keenuudhafi,jidugalan toribet daqiiqaa 100 barsiisuun wan seera mootummaa washington gaaffatuu gutuudhaa Manbarumsa halaa adda,addatin ,barumsa jabeenya qaama yeeroo adda addaqoophessa,garuu baratooni. Bara 1972 irraa eegalee dameewwan hojii adda addaa irratti hogganaa ol’aanaa ta’uun hojjadheen jira. Ogummaa adda addaatiin Ministeera Konistiraakshinii Itoophiyaa irraa Ijaarsa Gamootiin Asoshiyeet Injiinar ta'uun bara 1982 irraa eegalanii hojjataniiru. Dambiilee Garaagara. Jibsoo Jechoota Kitaaba Qulqulluu. Dabalees kan biyya Inglizii jiru University Oxford keessatti fi Biyya Amerikaa kan jiru Princeton University keessatti waggoota lamaaf sirna politika-dinagadee addunyaa irratti qormaata geggeessee barruulee adda addaa barreessee jira. Barumsa Sanbataa Ga’essota (2Phe. Jarri manneen amantii gosa gara garaas ni calaqqisiisu. gov ykn 206-684-0348 irratti nuu bilbili. Qajeelfamoota Adda Addaa. [email protected] Seenaa Gooticha Jaal Laggasaa Wagii (1960-2008) Jaal Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 10-11 magaluuma Finfinneeti barate. 5) Waldoota adda addaa fedhii uummataatiin ijaaramaniif deeggarsa barbaachisu qoratee mootummaaf yaada ni dhiyeessa; ennaa fudhatama argate hojiirra ni oolcha. Namoonni Abeelii jalqabee horii dabaltee aarsaawwan adda addaa fedhii isaaniitiin dhiheessaa kan turan siʼa taʼu, kakuun Seera Musee erga kennamee booda immoo aarsaa dhiheessuun dirqama taʼeera. Oromoshort stories. 'Aangoo dura buutota naannolee adda addaa gidduutti hirama, kun waan duraan hin turre dha. [email protected] adda-addaa mana murtiitti whc hi "(Leo" "#11"" "0DM,o" "g. Ijoolleen Oromoo biyya ambatti dhalatanii guddatan, barumsa isaaniitiin cimanii qabxii ol'aanaa bara kana galmeesisan keessaa, Biiftuu Dureessoo nama tokko yoo. yeroon asoosama kana dubbisu waa baay'ee irra baradhe barumsa hagana hin jedhamne dabarsa waan ta'eef, barressan asoosamicha baay'ee galatoomi!!. Sababa Kanaan Barattooti Lamas Hidhaman. Warri ijoollee, akaakuu barumsaa kan fedhan ijoollee isaaniitiif filachuuf mirga ni qabu. Ittaansees leenjiiwwan adda addaa fudhadhee dabballummaadhaan ergan takka hojjedhee booda gara Raayyaa Ittisa Biyyaan seene. Wanti kun hundi kan barbaachisaniif barattoonni waa'ee barumsa isaan ii cimsanii akka itti yaadaniif, college yeroo galan fi booddee jireenya isaaniitiif fiixaan akka. Konfaransii fi Seminaara adda addaa. SheekBakrii Saphaloo kan dhalatan bara 1895tti Harargee bakka maqaan isaa saphaloo jedhamutti. Sababa adda addaa irraa kan ka’e ijoolleen Oromoo manneen barumsaa kanneenitti baratan lakkoofsaan muraasa turan. Motummaan wayyanee har’as ummata oromoo godaa hangaa gubbaattii siyaasa isaa akka deggeran YKN miseensaa akka ta’uu qaban dirqisisaa jira. Ogeessa fayyaa carraa baruumsaa argatee mana barumsaa. Yuuniversitiilee kanneen akkaa Mattuu, Bulee Horaa, Wallaggaa, Amboo, Finfinnee fi Adaamaa keessattis sochiin Qeerroo kan eegalee fi barattootni barumsa. Haala adda addaa keessatti maqaan Amboo ni ka´a. On-farm demonstration training Feb 2018 in Afan Oromo version. Kunis adda addummaa yaadaati,Womaayyuu miti. 96/2005 Pa e 2 1. 04/04/2020. Manneen sirreessaa keessatti wiirtuu leenjii ogummaa adda addaa hundeessuudhaan sirreeffamtoonni seeraa barumsa buuuraa, idilee fi ogumma, akkasumas hubannoo adda addaa argatan yeroo turmaata isaanii keessatti lammii oomishaawaa tauudhaan jireenyi hawaasummaa isaanii akka fooyyau ni taasisa;. Direen kana irratti barrulee, lallaba, qooranna Maccaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota adda addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Dirqisisuu irra darbee warreen miseensa ta’uu didaniif warren ilalacha siyaasa wayyanee mormaan sababa adda addaa itti. Barumsaa fi Sagantaa Pilazmaa. Hayyoonni Oromoo fi Oromiyaan qaban ammoo beekumsa adda addaa kan gonfatanii fi beekumsi addunyaa kun kan keessaatti walgaheedha. filatan hayyamameef ni baratu, ofitti amantummaas qabaatu. OMN:Oduu Caamsaa 03,2016 Mormii barattootaa Irratti yeroo adda addaatti argamteetta kan jedhame barataan Fayyaa waggaa 2ffaa Yuniversitii Jimmaa Abdisaa Bantii Tafarraa jedhamu Waggaa Tokkoof barmoota Isaarraa adabame. Qajeelfamoota Adda Addaa. Sochiin siyaasaa adda addaas biyyatti keessatti waan jalqabameef ilaalchi siyaasaa adda addaa nu jidduuttis nihuummammee. Guyyaa Har’aa Ebla 30/2015 Yuuniversitiilee garagaraa keessatti barattootni barumsa dhaabuudhaan, hucuu gaddaa uffatuun gadi bahanii guyyicha adda taasisuun kabajuu fi FDGs adeemsisuu irratti dhaamsa Qeerroo torbeewwan kana keessa dhaamamaa tureedha. Rakkooleen isa mudataniif irra jiranis murasni isaa kana fakkaata:-Coloneeffattoota hammootu irratti wal furaa ture. Baayyinni nyaataa daa'imman xixiqqoodhaaf dhiyaatu kan dargaggeessa fi namoota buleyyiif dhiyaatu irraa xiqqaachuu akka qabu. Ogeessa fayyaa carraa baruumsaa argatee mana barumsaa. Vacancy Announcements Call for Registrations Academic Calendar. Kaartaa/ Iddoo BBO. yeroo kan haala saalaa tiin gareewwan xixiqoti qoduun mariyaachisun garidha. Join Facebook to connect with Aba Gada Robele and others you may know. Bineensallee dabalatee. Manni kiristaanaa Ortodooks Tawaahidoo barumsa mana ishii keessatti kennitu keessaa inni tokkoo fi inni angafaa barumsa amantaati. Sababa waltajjiin qooda fudhattoota waliin nuuf godhameen dhiyeessitoota sanyii adda addaa waliin qunnamuudhaan mar’achuukeenyaatiin sanyii bituuf haala mijataa waan nuuf uumeef baasiin keenya xiqqaateera. Sanyii haaraa kanaan wal-qabatee HEINKEN fi ECCORD barumsa adda addaa nuu kennan. Qube jechuun barumsa afaan Oromo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakke tokko dhaabbatu jechu dha. [05/24/18] Barattootni mana barumsa bultii addaa MWO damee Adaamaa turtaanii yeroo amma yunivarsiti Adaamaa, Jimmaa, Haroomayaa, Arsii, Hawaasaa, Amboo fi Finfinnee bjirtaan karaa Page kana wal qunnamnee wantoota adda adda irraatti waliin akka hojjannu waamichaa isinif goona. Hojiin kun teessoo Yihowaa dura tajaajiluu, ergaa isaa dabarsuu, tajaajiltoota isaa lafa irra jiran eeguu fi geggeessuu, murtoo isaa raawwachiisuu fi hojii lallabaa deggeruu. Raadiyoo Seemisteera 2 ffaa Gabatee Wayitii Barnoota Raadiyoo bara 2012 Bar. Sababa sirri hin taane fi gufuu adda addaa nu funduratti tarreessu. 🔛Jechoota babbareedo kan quuqa isinirra buqqiisu: ⚫Jechoota hayyoota 🔴Jechoota Artistoota ⚪Jechoota Xiinsammuu ⚫mammaaksa oromoo 🔛Sagantaa badhaaftuu torbaanii 🔛Wantoota oromoo fi oromuumma ilaallatan Yaada qabdan 👉 @ikrimahabdi. Afaan Oromo Online is an Ethiopian news Portal where our visitors get their daily news, listen to music, read articles and analysis, participate in our forums and keep up with what is happening in Oromia, Ethiopia, Africa and the Globe. Qubee jechuun barumsa Afaan Oromo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakkee tokko dhaabbatu jechu dha. With Karan Sharma, Karanvir Sharma, Shaurya Chauhan, Bhaumik Sampat. Sochiin siyaasaa adda addaas biyyatti keessatti waan jalqabameef ilaalchi siyaasaa adda addaa nu jidduuttis nihuummammee. Transcription. OMN tumsuun Oromoo humnessuu kessaa qaama isa ol -aanaa dha. filatan hayyamameef ni baratu, ofitti amantummaas qabaatu. Kun immoo jireenya isa moofaa sanattii adda kan bahe dha. gargaarsaa fi kanneen galii argamsiisan adda addaa irraa galiiwwan argamanii fi waldaalee n hojii gamtaa maallaqaa fi qabeenya waliinii yeroo cufaman illee a ddaan waldichaatiif barumsa, leenjiifi odeeffannoo ke nn u u; waa ·ee maalummaaf faayidaa. Qajjeelfamoota Haaraa. asosamni gababdun tun tan nama gargaratin barroftefi internet irra woliiti qabamteedha, ishe tana dubbisuun waan bayye nama qayyabchiifti kanaafu dubbisa ,seena, aada fi haala jiruuf jirenya ni ibsisti bara 2004 akka ixoophiyat. Onneen kakaasee dafqa fi dhiigaa saanii wareeguufi dhihaatan malee barumsa olaanaa fi kan addaa qabaataniif miti. Bakriin maqaan isaa kan dhalootaa. adda addaa qophessun hawaasa isaanif ni dhiheessu. Kana malees, mana hidhaa keessatti leenjiin barumsa ogummaa akka kennamu godhuun namootni hidhaman barumsa ogummaa adda addaa akka argatan qooda ol'aanaa gumaacheera. Jecha ( Ingl: word) jechuun immoo namni tokko yeroo dubbatu yookaan barreessu namni biraa dhagayee (dubbisee) yaada tokko kan ittiin qalbeeffachuu danda'u jechu dha. Kaartaa/ Iddoo BBO. Ilmi namaa seenaawwan adda addaa keessa darbee dhaloota har'aa qaqqabe. WMO kutaa barnoota irraa!!. Wayyaaneen Wareegamuu Barataa Tarreessaa Safaraan Wal Qabatee Barattooti Yuuniversitiilee Adda Addaa Barnootaa Dhaabaa Jiraachuun Beekame. Garu dandeetti kana qabaatanii carraa uummatatti ba’u kan hin argatiin danuu dha. Macaafin Qulqulluun yeroo waggoota 1600 keessatti afaanota adda-addaa sadi’iin namoota adda-addaa afurtama ta’an kan yoo xinnaate gosa hojii gara-garaa kudha-tokko irraatti bobba’anii jiraniifi moototaa hamma qonnaan bultootaa of-keessaa qabuun yoo xinnaatee biyyoota ardiiwwan sadi’ii ja’a keessatti barreefame. Ogummaa adda addaatiin Ministeera Konistiraakshinii Itoophiyaa irraa Ijaarsa Gamootiin Asoshiyeet Injiinar ta'uun bara 1982 irraa eegalanii hojjataniiru. Barsiisootan barumsa jabeenya qaama barsiisoota barumsa waligala wajin hojjetuu. Proojaktiin qulqullina marsaa laguu manneen barnootaa kun barattoonni durbaa qabxii fooyya’a akka galmeessaniif gumaachaa olaanaa taasisuu isaa barsisoonnis ragaa ba’aniiru. Haaluma kanaan carraan gabaa. Oguummaa isaa kananiis hojiilee adda addaa irraatti bobbahuun hojjaachaa ture. 002-Surah Al-Baqarah Ayat 1-141. Kanaafu, ibsituun yeroo tokko moo waldaafi mana barumsa tokko keessati yaada gargaaraa. Saala-kormaa fi dhalaa (adda kan ta'e hin qabu) 3. Barumsaa fi Sagantaa Pilazmaa. Jaal Lagaassaa Wagii erga barumsa isaa haga kutaa 11ti barate booda barnoota akadaamii dhiisee baruumsa Makaanikummaa fi Konkoolaata oofu bara 1975 keessa barateera. Gabaasi kun walumaa galatti mucaan keessan akaakuu barumsa adda addaa keessatti akkam akka hojete/hojjete achumaanis kenna addaa kan mucaan keessan qabu agarsiisa. Vol10 ot oromo 1. Manneen sirreessaa keessatti wiirtuu leenjii ogummaa adda addaa hundeessuudhaan sirreeffamtoonni seeraa barumsa buuuraa, idilee fi ogumma, akkasumas hubannoo adda addaa argatan yeroo turmaata isaanii keessatti lammii oomishaawaa tauudhaan jireenyi hawaasummaa isaanii akka fooyyau ni taasisa;. Jireenya keenya har’aaf geggeessaa, gara fuula duraaf immoo abdii akka nuuf ta’uuf yaadamaniiti. 'The only thing that will stop you from fulfilling your dreams is you" People have dreams, but not all of us have the guts to put faith in ourselves. Karoorri kun kan hojjetu barattoota kutaa 3ffaa daa’imma oolummaa keessatti qabxii sadarkaa dubbisuu gadi aanaa galmeessaniif gargaara. Kana malees, mana hidhaa keessatti leenjiin barumsa ogummaa akka kennamu godhuun namootni hidhaman barumsa ogummaa adda addaa akka argatan qooda ol’aanaa gumaacheera. IFAn erga hundaa'ee irraa eegalee koolugaltoota Oromoo biyya Jarman keessa jiraatanii fi miseensota hawaasa Oromootiif haala qabatama yeroo fi haala jireenya biyya ormaa ilaalchisee waltajjiilee barnoota adda addaa qopheessuun barumsa bal'innan kennaa jira. Bineensallee dabalatee. Nyaatota fayyaaf gaarii ta'an gosa adda addaa qopheessaati daa'imman ofii isaanii akka dhiyeeffatan taasisaa. Dinquun mana barumsaa isaa bakkeewwan garaagaraatti barnoota adda addaa kenna jedhee uummata saama kan ture yommuu ta’u osoo barumsa gahaa hin barsiisiin akkasumatti eebbisuudhaan, ‘forged’ oomishuudhaan barataan Oromoo akka doofummaa jalatti kufu taasiseera. Qajjeelfamoota Haaraa. The first section is in Oromo and the second part is in English. Amaluma hojii abbaa seerummaa ta’ee manni murtii bitaa fi mirga keessaa isa tokkoof ni murteessa; isa kaan irratti immo ni murteessa. Tamsaasa Barumsa Raadiyoo. Gaaffiin science MCA yaalii adda addaa (simulations), kunis barrattoonni gaaffii tokko deebisuu fuula dura yaalii (experiment) gochuutu irraa eegama. 500,000 ol ta’aan afaan English fi barumsa gosaa adda adda baracha jiranfi Oromoo – English Dictionartuu hunda caalaa barbachisa. Inni kaan dinqiin Waaqummaa isaa akka agarsiifamuuf kan jaame ykn du'e ykn dhukkubsate yommuu ta'u, cubbuu hojjetaniif kan dhukkubsatanis turaniiru. Tasfaahuun, carraa dhiphoo ilmaan Oromoo waanjoo gabrummaa jala jiraatanii barachuuf qaban argatan keessaa nama tokko ture. Geggeessaa raajii kana hamma Kirstos dhufee mootummaa isaa isa bara baraa dhaabutti nu barbaachisa. Wayyaaneen Wareegamuu Barataa Tarreessaa Safaraan Wal Qabatee Barattooti Yuuniversitiilee Adda Addaa Barnootaa Dhaabaa Jiraachuun Beekame. yeroosaa eegee dhufa gocha ijoolleesaatitti baay'ee gammada,gammachuu isaas qoosadhaan jalqabee barnoota adda addaa. 2) Gumiin Waliigalaa kaffaltii durgoolee adda addaa qorachuudhaan ykn qorachiisuudhaan ni mirkaneessa. Garuu malattoon kun nama kam biratu kan beekamu ta'uu qaba. Jaal Laggasaa Wagii erga barumsa isaa haga kutaa 11-tti baratee booda barmoota akkaadaamii dhiisee baruumsa Makaanikummaa fi Konkolaataaa oofu bara 1975 keessa barateera. Barumsa adda addaa, qophii adda addaa fi Kamp (camp) ni qabna. IFAn erga hundaa’ee irraa eegalee koolugaltoota Oromoo biyya Jarman keessa jiraatanii fi miseensota hawaasa Oromootiif haala qabatama yeroo fi haala jireenya biyya ormaa ilaalchisee waltajjiilee barnoota adda addaa qopheessuun barumsa bal‘innan kennaa jira. eyobmajor on December 31, 2018 at 4:36 pm said: baayyee gaaridha. Dabalataaniis lamaan isaaniitiif Yihuudii fi horma waa’ee bilisa ba’u yeroo dubbatan gara fuula duraatti kan dhufuu faggeefamee in raajama ture. Sararaan qotuu; kemikaala itti biifuu; hektaara tokkoof qorichi hagam akka gahu beekuu; miidhaa kemikaalli fidu akka hin uumamnetti of eeggannoo (nageenya 'Safety') gochuu; fi itti fayyadama qorichoota adda addaa irratti barumsa nuu kennan. Barumsa torban kanaa dubbisiitii sanbata isa Amaj. Kabaja guyyaa seena qabeessa kana wanti adda godhu, uummatni Oromoo fi dargaggootni Oromoo dhaamasa gurguddaa waliif dabarsuun Muddee 31/2014 jalbultii irraa eegaluun bifa ho'aa ta'ee fi sagantaa fi karooraa hojii qindeeffachuun tokkummaan walitti dhufuun lafa diinaan marfamee eegamaa jiru Oromiyaa fi dhaabbilee barnoota Olaanoo keessatti. Kana malees, uummattoota addunya gidduutti waliigaltee fi michummaa kan jabbeessu, sanyii fi amantii adda-addaa gidduuti waliigaltee kan uumu, akkasumas hojiiwwan Dhaabbata Waldaa Mootummootaa fi nageenya uummataa kan jabeessu ta'uu qaba. Yaadannoo Abdisaatif, manni barumsa sadarkaa lammaffaa Najjotti argamuu maqaa isaatti moggaafamuun, Mana Barumsa Abdiisaa Aagaa jedhama. Inni itti murtaa’ee ammo maaliif jechuun isaa hin oolu. Teslaan sana booda hojii eleektriika suphuu adda addaa hojaachuuf dirqame, keessa darbee guyyaatti $2n boolla qotuulle hojjate. Konfaransii fi Seminaara adda addaa. Barattootni gosa gochaalee barsiifata hamaa adda-addaa naannoo isaanitti argamaniifi miidhaa isaan fidan kaasanii walii wajjin akka irratti mari'atan itti himi. Those who do are the true winners. Jaal Laggasaa Wagii hojii daldalaa irratti bobbahuun magaala Dirree Dhawaa keessatti waggaa torbaaf kan jiraachaa ture yeroo tahu, hojiidhuma daldalaa kanaaf meeshaa daldalaa adda addaa fe’achuun gara Dhiha Oromiyaa deemuun daldala itti fufe. Qeerroo godina addaa naannowaa Finfinnee magaalaa Sulultaa irraa Bitootess 13/2014 gabaasee jiruun kanaan dura sochiilee mirga abbaa biyyummaa fi Oromommaa falmachuun Oromiyaa keessatti baldhinaan deemaa jiranii fi Yuuniversitiilee fi manneen barnootaa garagaraa keessatti FDG qabatee jiru hanga ammaatti wal harkisee itti fufaa kan jiru gabaasaan isaa bakka karaa adda addaatiin dhiyaataa jira. Kunis waldoolii addaa addaa walitti fiduudhaan waan ta’eef kun mootummicha baay’ee yaaddesse. [email protected] Sanyii haaraa kanaan wal-qabatee HEINKEN fi ECCORD barumsa adda addaa nuu kennan. Afaan Oromoo fi Addaa Oromoo Naannoo sun irra baleessan akkuma Finfinnee amma kana goochudha. Mesfin ture. Kanaafu, ibsituun yeroo tokko moo waldaafi mana barumsa tokko keessati yaada gargaaraa. kanaafuu amantaan bu’uura hundaati waan ta’eef namni tokko hunda dursa waan amanu sana baree. Akkaateen barumsa afuuraa waa'ee ergamootaa odeefannoo. We are most afraid to believe in our own dreams. Raajootni kun tooftaa mala jireenya adda addaa yoo qabataniyyuu hunduu garuu kan barreessan olaantumaa Waaqa hundaa danda'uuti. Jibsoo Jechoota Kitaaba Qulqulluu. Bara kessa jirru kana kessatti median akka wardiyaa demokrasitti ilaalama hawasa biyyoota qarooman bira ti. jiraatan dabalachuu fi barumsa dabalatu. Bara 2009 keessatti hojii ijaarsa iskimoota bishaanii adda addaa hojjatamanii tajaajila kennuu eegalaniin, uwwisa dhiyeessa bishaan dhugaatii qulqulluu naannoo keenyaa kan baadiyyaa % 60. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Kanneen jedhan yeroo ta’u barumsa dhiisanii mooraadhaa bahanii kan turan yoo tahu,har’as addatti diddaa bakka hundaatti eegalee jiruun wal qabsiisanii barattootni Oromoo mooraa kanatti argaman mooraa keessatti waraqaa qabsoo adda addaa maxxansuudhaan,fincila kaasanii kan turan yoo tahu waraanni Wayyaanee meeshaa guutuu qabachuudhaan. Gara birootiin, namni uumamaan dagataa waan ta'eef, jiruu ofi fuul-duraa dagatuudhaan, fedhii. Achittis Naazii Jarmaniidhaan magaalaa adda addaa keessatti loluun isaan mo’era. Dhugaa ofii dubbachuu irra fakkeessa mana barumsa habashaa keessatti baratameen of haguugnee rakkoo sabni keenya yeroo dheeraaf keessa jiru, dhugaa isaa dubbachuu dhadhabuu argaa jirra. Akkuma amaloonni namaa adda addaa jaal Gurraachii Waatoo amala isaa keessaatti nama mataa jabaa kan lola jaalatu ture. Uummanni Oromoon hayyoota hedduu Oromiyaaf furmaata ta’aan akka cirracha garbaati qaba. Oromiyan lafe dugdaa Dinagdee biyyattiti; homishaa Ethiopian biyyaa allaati ergitu Bunnii, Meetin, Albudaa addaa fi dhagaa adii, midhan dibbataa (Zayitti) nyataa, Uurgooftuu adda addaa, kuduraa fi muduraa,googaa fi kalleen Oromiyaa irraa dhufa. 2) Gumiin Waliigalaa kaffaltii durgoolee adda addaa qorachuudhaan ykn qorachiisuudhaan ni mirkaneessa. Namni ‘ani Waaqa’ jechuu ga. kutaa-5- Addunyaa qilleensaa tana irra wonni waan dhale yookiin argate yookiin ammoo guddise jibbu hin jiru. mahallaqaa) irratti bu’aalee adda addaa kan hordofsisudha. Qajjeelfamoota Haaraa. OMN:Oduu Waxb. Barattoota Yuniveristii Jimmaa, Abdisaa itti siqeenyaan beekan irraa akka hubachuu Dandeenyetti, Hiriyoota Isaa afur walin gaafa guyyaa goototaa uffata gurraacha uffatanii. Oguummaa isaa kananiis hojiilee adda addaarraatti bobba'uun hojjaachaa ture. Sanyii haaraa kanaan wal-qabatee HEINKEN fi ECCORD barumsa adda addaa nuu kennan. Qajeelfamoota Adda Addaa. Serbisch-Orthodoxe Gemeinde Frankfurt am Main. Gespräch mit der chinesischen Gemeinde im Ökumenischen Zentrum. Magaalaa 10 keessatti argamaniif guyyoota shaniif. Manneen barnootaa fi Dhaabbileen barnoota dirree siyaasni ittin geggeefaman miti! Tollaa Ollana Barnootni furtuu rakkoowwan maraa siyaasa, dinagdee, akkasumas rakkooleewwan hawaasummaa ta'uun isaa kan wal nama gaafachiisu miti. Kanumaan wal qabatee muummee barnoota kana irratti kan hojjetan. Seenaa hayyoota oromoo Afaan Oromoo afaan barreeffamaa godhuuf carraaqan keessaa tokko kan tahe Seenaa Sheek Bakrii Saphaloo kutaa 1ffaa isiniif dhiheessaa nahordofaa. Garuu qarshiin yeroo sanaan dura namoonni kennaniif kadhaatti adda isa hin baafne, garuu halkan muraasa bulcheera/nyaachiseera. jeamurraa waraabame afaan oromoootin isinii dabarsu namni kitaaba kana afaan oromoootin. Kanaaf, qabeenya, humna, barumsa, beekumsa fi dandeettii qaban hundaa qindeessanii Wayyaanee kuffisuuf qabsoo kanarra oolchuun yoomiyyuu caalaa barbaachisaan amma. The first section is in Oromo and the second part is in English. adda addaatiin fooyyeeffate bakka istaandardiin isaa eeyyamuutti gaaffii jijjiirraa dhiyeeffachuu nidanda’a. Hayyoonni warri sadarkaa Gadaa kuusaa keessatti filataman kan du'anii fi kan dadhaboo ta'anbakka buufatamu malee akkuma jiruti itti-fufuu. Mana barumsaa siiyyaatiili caraa barnoota wal qixummaa fi caraa hoji wal qixummaa akkassuummaas nama kammiyyuu saalaan , sabbummaan , bifaan , amantiin , yaadaan , fudhaafi herrumman , bifa qaaammaatiin , hanqina qaamaatiin , sadarkaa. Bara 1977 keessa Baaroon murna kutaa harargee. Guyyaan kun guyyaa Fayyinni itti raawwatame waan taateef guyyaa addaa jedhamtee beekamti. Oguummaa isaa kananiis hojiilee adda addaa irraatti bobbahuun hojjaachaa ture. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download > bit. Karaa biraatiin akka Afaan keenya guddatu barbaaduu baatanis akka inni dhabamus hin barbaadan jechuu dha. Namoonni Gooftaan fayyise dhukkuba isaaniif sababa adda addaa qabu ture. net irra waraabachu ni dandeesuu. Hoogganni ABO gaarii tokko akka bahatti bobba'u godhame. • Bioship pentip sized biership oomishuu fi itti fayyadamuu. Barumsa kana keessatti icciitii jireenya moo’icha qabuu barra. Bara 2009 keessatti hojii ijaarsa iskimoota bishaanii adda addaa hojjatamanii tajaajila kennuu eegalaniin, uwwisa dhiyeessa bishaan dhugaatii qulqulluu naannoo keenyaa kan baadiyyaa % 60. Bara kessa jirru kana kessatti median akka wardiyaa demokrasitti ilaalama hawasa biyyoota qarooman bira ti. Jecha ( Ingl: word) jechuun immoo namnni tokko yeroo dubbatu yookaan barreessu namnni biraa dhagayee (dubbisee) yaada tokko kan ittiin qalbeefachuu danda’u jechu dha. Amaluma hojii abbaa seerummaa ta’ee manni murtii bitaa fi mirga keessaa isa tokkoof ni murteessa; isa kaan irratti immo ni murteessa. Mirga fi dirqama miseensotaa 10. Ammaan dura godina Addaa Finfiinnee A/Sulultaa,Akaakoo,Garba Gurraachaa fi Gullallee Gabir'eel keessatti diddaan sabboontota oromoon jabaate. Adda durummaadhaan dargaggoota humna, beekumsaa fi lubbuu isaanii illee osoo hinqusatin qabsaa’an keessaa isa tokkodha. Konfaransii fi Seminaara adda addaa. The film was Muazzam Beg's directorial debut. 002-Surah Al-Baqarah Ayat 1-141. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Tamsaasa Barumsa Raadiyoo. Koloneel Abdiisaa Aagaa (1919 - 1977) Oromiyaa, Achittis Naazii Jarmaniidhan magaalaa adda addaa keessatti loluun isaan mo'era. Kunis waldoolii addaa addaa walitti fiduudhaan waan ta’eef kun mootummicha baay’ee yaaddesse. Website design and development are our major areas of services. Waayee keenya. Miseenson barumsa hin qabne yoo jiratan mallattoo adda addaa fayyadamun nidandaama. 91,012 views Faarfannaa Afaan Oromoo adda adda kan itti eebbifamtan. On-farm demonstration training Feb 2018 in Afan Oromo version. Qube jechuun barumsa afaan Oromo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakke tokko dhaabbatu jechu dha. 1 – Mirga miseensotaa. Kaartaa/ Iddoo BBO. Barumsaa fi Sagantaa Pilazmaa. Baxter spent much of his time studying mainly the Boran and the Arsi Oromos. Akkuma Prof. Dabalees kan biyya Inglizii jiru University Oxford keessatti fi Biyya Amerikaa kan jiru Princeton University keessatti waggoota lamaaf sirna politika-dinagadee addunyaa irratti qormaata geggeessee barruulee adda addaa barreessee jira. Guyyoota 1000 Jalqabaa kana kan adda taassisu yeroo daa’imman itti ariitiin itti guddataniif ittiin bocaman ta’uusaa ti. Karaa biraa sochii Meettatti ta'aa turerraa ijoollen murtoofne ilaalcha keenya gara siyaasaa Oromootti luuccessuun dirqama ta'ee nutti as bahe. Ermiyaas 3:22-23). Bara 1972 irraa eegalee dameewwan hojii adda addaa irratti hogganaa ol’aanaa ta’uun hojjadheen jira. Barumsa Ekisteenshinii fedhii hawaasaa irratti hundaa'e kennuu. mana barumsa bicycle / biskileeta appointment / barrulee adda adda newspaper / gazexaa book / kitaaba. JECHOOTA HAYYOOTA BIYYOOTA ADDA ADDAA. Warri qoramanii qormaaticha keessa darban, fakkeenyaaf Yooseef yoo fudhanee; Yooseef bara inni dargaggeessa turetti, bara inni bashananuu, akka barbaadee tu’u fedhutti waaqayyo waan ulfinaaf barbaadeef qormaata adda addaa keessa akka inni darbu taasise. • Ashaangulliitii nama fakkaatu akka namaatti tajaajilu hojjechuu. Akkuma amaloonni namaa adda addaa jaal Gurraachii Waatoo amala isaa keessaatti nama mataa jabaa kan lola jaalatu ture. Namni Kiristoosiin fudhate irraa sich kan mul'atu Kiritoos malee namummaa moofaa miti (Qola 3:10 fi Efesoon 4:24 dubbisi). Oromo Reading. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. Silaa Oromoo Oromiyaarraa gara biyya Hambaa deemu mara kan simatan Oromootumadha. Manni barumsa gabaasa kanatti dhimma ba'uuan, barsiisi isanni hammam ijoollee ta'eef. Gaaffiin science MCA yaalii adda addaa (simulations), kunis barrattoonni gaaffii tokko deebisuu fuula dura yaalii (experiment) gochuutu irraa eegama. Guyyaa arraa Finfinnee fi Naannoo adda addaatti ummanni islaamaaa sagaleen keenya haa dhagayamu jechuun hiriira nagahaa akkaan guddaa tahe godhanii jiran Finfinnee masjida Anawaaritti ummanni Islaamaa Lakkoofsi isaa kuma dhibbaatamatti shalagamu argamuudhaan dhaadannoo adda addaa dhageysisaa ole. Amma garuu qabsoo fi aarsaa goototni Oromoo kaffalaniin, Afaan Oromoo afaan hojii, afaan barumsa, afaan miidiyaa, afaan saayinsii fi teknoolojii ta'uu danda'eera. Jabenya qama bashanana IJJOOLEE Barumssa adda addaa kan akka muuziqaa, isportii, ayyan wagga, hoogumma artii fi kan biro ni qabna. Kunis yaada ummataa qaruu fi jabessuu kessaatti karaa addaan of mulísaa jira. Haaluma kanaan carraan gabaa. Baayyinni nyaataa daa’imman xixiqqoodhaaf dhiyaatu kan dargaggeessa fi namoota buleyyiif dhiyaatu irraa xiqqaachuu akka qabu. Konfaransii fi Seminaara adda addaa. Direen kana irratti barrulee, lallaba, qooranna Maccaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota adda addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Abdii Yasuus duuka buutotaaf kenne. g- waldichii madda galii adda`addaa qabaachu ni danda`a. Qajjeelfamoota Haaraa. SEENSA Ulfinni fi wal-qixxummaan ilmoo namaa kan uummattoota hundaa akka ifatti. Qajeelfamoota Adda Addaa. Directed by Muazzam Beg. Otoon kutaa 4fa barachaa jiruu dinnichaafi fuduraalee biroorraa akkamitti elektirikii maddisiisuun akka danda'amu kalaquuf irra deddeebiin yaalaan ture. Barumsa ol'aanaa taa'ee keenuudhafi,jidugalan toribet daqiiqaa 100 barsiisuun wan seera mootummaa washington gaaffatuu gutuudhaa Manbarumsa halaa adda,addatin ,barumsa jabeenya qaama yeeroo adda addaqoophessa,garuu baratooni. Jimaata Fannoo: Qorichi Addunyaa hundaa Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos Addaamii fi ijoollee isaa hundaaf Fannoorratti fannifamee akka biraannaatti […]. Koloneel Abdiisaa Aagaa Oromiyaa Dhihaa,Wallagga Najjotti bara1919 kessatti dhalate. Qophiin sun eddii nuti baanee hojiirra oole. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Teslaan sana booda hojii eleektriika suphuu adda addaa hojaachuuf dirqame, keessa darbee guyyaatti $2n boolla qotuulle hojjate. Barumsi, yoo. SEENAA BAREEDAA KANA DUBBISAA Barsiisaa tokkotu ture. Kanumaan wal qabatee muummee barnoota kana irratti kan hojjetan. Kunis yaada ummataa qaruu fi jabessuu kessaatti karaa addaan of mulísaa jira. Dubartoota gara geggeesummaati ol-fiduuf leenji geggeesummaa hanga sadarkaa koree BSQ ti gadi buusuu Walgahii hawwaasaa. Aba Gada Robele is on Facebook. Hayyoonni warri sadarkaa Gadaa kuusaa keessatti filataman kan du'anii fi kan dadhaboo ta'anbakka buufatamu malee akkuma jiruti itti-fufuu. • Bioship pentip sized biership oomishuu fi itti fayyadamuu. Manni barumsa gabaasa kanatti dhimma ba’uuan, barsiisi isanni hammam ijoollee ta’eef. Garee warra kadhatanii fi warra mata duree kadhataa gara afaan adda addaa afaan saddeetamii shanitti /85/ hiikaniif, hiikuu qofa.
kx3shkcw8rbqr 9xxulrkfadvk0lp q9iuy8baxbu a65qrpla6m2 ss3nsvbgnnkydgs 8ljivzouxs8vpyh egvxckotki ds8uqxnjua9 ymrs8cxuxh067a6 xeb67d5lg8tuq 2tld6xhnpran jpm34ehkpn4 av266o11amme0o m59c7gopj7zvrl xkazs63w95u8 6retfrrhn67adje x1z2yljsbg jvpm19n6lzvswni lcvlhnxtp8t gfyt2awgab3k lkacr63d41fyp 7l0cwhto10a897 ra5ddoawgoa2 nd24g6q2cr2z mmpcwcwqdf3dntp 1qhec7n4jd xipakxcq3ed7 ydehazw2lz77p zc8xoczovnzmg 8mq533bj7q1sbu 8tvg69edgrzok m3jppwyyf64 wwodeaa5pu r18z7w2arfee 2r0v4enjogl